• Untitled-2

 • Untitled-1

 • ed-3

 • 22

 • 1

 • 111

 • 0

 • 01

ข่าวและกิจกรรม

แถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ปี 2560
แถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ปี 2560
อบรมครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
อบรมครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
สสวท. ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมครูศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

แหล่งเรียนรู้

 • กิจกรรมสะเต็มสเลอปี้
  กิจกรรมสะเต็มสเลอปี้

  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติในงานวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ →

 • ระบบครูพี่เลี้ยงกับการเพิ่มสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
  ระบบครูพี่เลี้ยงกับการเพิ่มสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

  การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่เป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ทั้งในท้องถิ่นและที่เป็นสากล (กรมวิชาการ, 2545) ทั้งนี้ผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนำ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง อ่านต่อ →

 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

  ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงที่เรียกว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ของโลกอนาคต ทุกคนควรรู้ว่าจะนำความรู้และทักษะไปใช้อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ให้ตอบสนองทักษะเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด เข้าชม: อ่านต่อ →

ตารางกิจกรรม

<< Oct 2016 >>
SMTWTFS
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
—————————————–

No Events

คลิปการทดลองเคมี

« 1 of 4 »

แนะนำคลิปเคมีที่น่าสนใจ

« 1 of 5 »