ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • การใช้งานโปรแกรม-iMovie-เบื้องต้นกับการเตรียมสื่อการเรียนการสอน-1.pdf

    วีดิทัศน์เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพราะสามารถจดจำได้มากและยาวนานขึ้น เรียนรู้ในปริมาณที่มากขึ้นในเวลาที่กำหนด และช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คุณครูจึงสามารถนำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม iMovie ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ ios ที่ใช้ในการตัดต่อและแก้ไขวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์ รวมถึงการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เช่น การใส่เสียงเพลง อัดเสียง Read More.

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

เคมีกับงานพิสูจน์หลักฐาน

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, กลุ่มเป้าหมาย, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความวิชาการ, บุคคลทั่วไป, สาระน่ารู้, แหล่งเรียนรู้

หากกล่าวถึงนิติวิทยาศาสตร์ (forensic science) หลายท่านคงนึกถึงภาพของแพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หนึ่งในทีมนิติแพทย์และนักนิติวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนช่วยให้การคลี่คลายคดีของตำรวจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่คงมีเพียงผู้อ่านเพียงไม่กี่คนที่ทราบถึงรายละเอียดเชิงลึกของการทำงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำงานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นมีขอบเขตกว้างกว่าแค่การชันสูตรศพ หากยังรวมไปถึงการทำงานในขอบเขตทั่วไป เช่น การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การตรวจลายนิ้วมือ การตรวจทางเอกสาร Read More.

SWH การเขียนทางวิทยาศาสตร์

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความวิชาการ, บุคคลทั่วไป, สาระน่ารู้, แหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทำให้ได้พัฒนาวิธีคิด กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยเลือกใช้ข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง อธิบายความคิดรวบยอดหรือแนวคิดหลัก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ กฎ ทฤษฎี ข้อสรุป หรือ Read More.

กฎของบอยล์…ในชีวิตจริง

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, กลุ่มเป้าหมาย, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความวิชาการ, บุคคลทั่วไป, มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6, สาระน่ารู้

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ทฤษฎี กฎ หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์หลาย ๆ อย่าง ได้มาจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในความพยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ รวมทั้งนำความรู้ที่ค้นพบเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง กฎของบอยล์ (Boyle’s law) เป็นกฎหนึ่งที่ได้มาจากการศึกษาของรอเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle) Read More.

สะเต็มศึกษากับกลิ่นหอมที่เย้ายวนใจ

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ครู, นักเรียน, บทความ, บุคคลทั่วไป, สาระน่ารู้

ผลไม้หรือดอกไม่หลายชนิดที่พบในธรรมชาติ เช่น กล้วยหอม แอปเปิ้ล ดอกมะลิ ฯลฯ ล้วนมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นหอมเหล่านี้เกิดจากเอสเทอร์ (Ester) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่ง ที่มีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวจึงนิยมนำมาสกัดทำเป็นน้ำหอมและเป็นสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร เอสเทอร์มีสูตรทั่วไป คือ RCOOR'