การพัฒนาความเข้าใจมโนมติเรื่อง สารละลาย ด้วยการทดลองแบบ สืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาคสำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ครู, บทความ, บทความวิชาการ, บุคคลทั่วไป, แหล่งเรียนรู้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารละลาย ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาค โดยมีกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 38 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ ร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาค จำนวน 10 ชัว่ โมง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบปรนัยห้าตัวเลือก จำนวน 16 ข้อ และการวาดภาพเมนทอลโมเดลความแสดงความเข้าใจระดับอนุภาคเกี่ยวกับสารละลาย จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติพบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียน (mean 23.84, SD 3.12) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 10.98, SD 5.19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยหลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติผิด (MU) และคลาดเคลื่อน (AU) ลดลงจากก่อนเรียนเป็น 30.09 และ 19.25 ตามลำดับ ส่วนร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้อง (SU) เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนเป็น 49.34 และจากการวิเคราะห์คะแนนจากภาพวาดเมนทอลโมเดลระดับอนุภาค พบว่า นักเรียนมีคะแนนเมนทอลโมเดลหลังเรียน (mean 6.01, […]

The element rhythm

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ครู, บทความ, บุคคลทั่วไป, สาระน่ารู้, แหล่งเรียนรู้

An activity called the element-rhythm game was developed to help secondary scholl students reconize the element symbols as well as their metallic properties. Initially, the rhythm notes such as Ta, Titi and Hus were introduced, and then students created the pattern consisting of four beats in one measure. Later, students generated the pattern using the chemical elements instead of […]

สะเต็มศึกษากับกลิ่นหอมที่เย้ายวนใจ

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ครู, นักเรียน, บทความ, บุคคลทั่วไป, สาระน่ารู้

ผลไม้หรือดอกไม่หลายชนิดที่พบในธรรมชาติ เช่น กล้วยหอม แอปเปิ้ล ดอกมะลิ ฯลฯ ล้วนมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลิ่นหอมเหล่านี้เกิดจากเอสเทอร์ (Ester) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่ง ที่มีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวจึงนิยมนำมาสกัดทำเป็นน้ำหอมและเป็นสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร เอสเทอร์มีสูตรทั่วไป คือ RCOOR'  เข้าชม: 27 ครั้ง

กิจกรรมสะเต็มสเลอปี้

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ครู, บทความ, บุคคลทั่วไป, สาระน่ารู้

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติในงานวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ "สะเต็มประเทศไทย-นวัตกรรมการศึกษาไทย" (STEM Thailand – Inovation for Thai Education) เข้าชม: 201 ครั้ง