การพัฒนาความเข้าใจมโนมติเรื่อง สารละลาย ด้วยการทดลองแบบ สืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาคสำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ครู, บทความ, บทความวิชาการ, บุคคลทั่วไป, แหล่งเรียนรู้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารละลาย ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาค โดยมีกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 38 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทดลองเคมีแบบสืบเสาะ ร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาค จำนวน 10 ชัว่ โมง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบปรนัยห้าตัวเลือก จำนวน 16 ข้อ และการวาดภาพเมนทอลโมเดลความแสดงความเข้าใจระดับอนุภาคเกี่ยวกับสารละลาย จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความเข้าใจมโนมติพบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียน (mean 23.84, SD 3.12) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 10.98, SD 5.19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยหลังเรียนมีร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติผิด (MU) และคลาดเคลื่อน (AU) ลดลงจากก่อนเรียนเป็น 30.09 และ 19.25 ตามลำดับ ส่วนร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้อง (SU) เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนเป็น 49.34 และจากการวิเคราะห์คะแนนจากภาพวาดเมนทอลโมเดลระดับอนุภาค พบว่า นักเรียนมีคะแนนเมนทอลโมเดลหลังเรียน (mean 6.01, […]

ระบบครูพี่เลี้ยงกับการเพิ่มสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ครู, บทความ, บทความวิชาการ, บุคคลทั่วไป, แหล่งเรียนรู้

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ทำกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่เป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยอาศัยแหล่งเรียนรู้ทั้งในท้องถิ่นและที่เป็นสากล (กรมวิชาการ, 2545) ทั้งนี้ผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนำ ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องศึกษาเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ศักยภาพของผู้เรียน สภาพแวดล้อมรวมถึงแหล่งความรู้ในท้องถิ่น     โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด เข้าชม: 197 ครั้ง

กิจกรรมสะเต็มศึกษาจากลายนิ้วมือ

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ครู, บทความ, บทความวิชาการ

ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษานั้น นอกจากการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันแล้ว