ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • ไขปริศนากับการหาหลักฐานเชิงประจักษ์

    การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนทำการทดลองนั้น มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ต้องการ ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นนำข้อมูล หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้ ซึ่งในที่นี้คือผลการทดลอง มาสร้างองค์ความรู้หรือคำอธิบายด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น ผู้ชี้แนะ กระบวนการเหล่านี้สอดคล้องกับลักษณะสำคัญบางประการของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในการค้นคว้า วิจัย และหาองค์ความรู้ใหม่ Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

บทที่ 2 พันธะเคมี

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

2.1 พันธะไอออนิก
http://www.mineral.galleries.com/minerals/silicate/quartzs.htm
http://www.shu.ac.uk/pri/scripts/resources/uploaded/atoms_chemical.htm
http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/Bonding/Bonding.html
http://www.newi.ac.uk/buckleyc/bonding.htm
http://www.odone.k12.nf.ca/science/cle/index.html
http://sciencepage.org/anlchbd.htm

2.1.1 การเกิดพันธะไอออนิก
http://www.infoplease.com/ce6/sci/A0857263.html
http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/Bonding/Ionic-Bond.html
http://www.wikipedia.org/kiwi/Ionic_bond
http://members.aol.com/profchm/ionic.html

2.1.2 โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก
http://www.atech.org/faculty/dunne/chembond/page8.htm
http://www.elmhurts.edu/~chm/vchembook/143Aioniccpds.html
http://www.geocities.com/janevonne/form_compounds.html

2.1.3 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
http://www.atech.org/faculty/dunne/chembond/page18.htm
http://www.mpcfaculty.net/mark_bishop/ionic_nomenclature_help.htm
http://basd.k12.wi.us/~kreutz/A4-ionicNaming.html

2.1.4 พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch7/lattice.html
http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/Bonding/Ionic/Bond02.htm

2.1.5 สมบัติสารประกอบไอออนิก
http://www.citycollegiate.com/bondlXb.htm
http://scidiv.bcc.ctc.edu/wv/4/0004-004-Properties.html
http://oxygen.chem.uidaho.edu/tebchem111/lecture_content/ionic2.htm

2.1.6 ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
http://www.howe.k12.ok.us/~jimaskew/cnetion2.htm
http://www.iun.edu/~cpanhd/C101webnotes/chemical%20reactions/netioniceq.html
http://www.towson.edu/~ladon/netionic.html

2 .2 พันธะโคเวเลนต์
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/valenceframe.html
http://www.britannica.com/ebc/article?eu=387080
http://www.wikipedia.org/wiki/Covalent_bond
http://members.aol.com/profchm/covalent.html
http://www.scienceteacherprogram.org/chemistry/garcia02.html

2.2.1 การเกิดพันธะโคเวเลนต์
http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/144Acovalent.html
http://efnt1.fedu.metu.edu.tr/hulya/sceproje/htmler/covalent.htm
http://mychemistrypage.future.easyspace.com/General/bonding/covalent.htm

2.2.2 ชนิดของพันธะโคเวเลนต์
http://www.ausetute.com.au/lewisstr.html
http://www.citycollegiate.com/bondlXd.htm
http://www.chem.ufl.edu/~chm2040/Notes/Chapter_11/covalent.html

2.2.3 โมเลกุลที่ไม่เป็นไปตามกฏออกเตต
http://www.chemistry.ohio-state.edu/~grandinetti/teaching/Chem121/lectures/LewisDot/LewisDot.html
http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/hillchem3/medialib/media_portfolio/10.html

2.2.4 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
http://www.mpcfaculty.net/mark_bishop/binary_covalent_nomenclature.htm
http://basd.k12.wi.us/~kreutz/A3-CovntNaming.html
http://dl.clackamas.cc.or.us/ch104-08/naming1.htm

2.2.5 ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/bondel.html
http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/Bonding/Strength/Bond09.htm
http://www.bcpl.net/~kdrews/bonding/bonding.html
http://www.cmi.k12.il.us/champaign/buildings/ci/projects/rowe/chem/energy/energy.html
http://www2.gasou.edu/chemdept/general/molecule/lewis.htm

2.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเรโซแนนซ์
http://www.mpcfaculty.net/mark_bishop/resonance.htm
http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/Bonding/Resonan/Bond07.htm
http://chemistry.armstrong.edu/P1/Modulenet.html

2.2.7 รูปร่างโมเลกุล
http://misterguch.brinkter.net/VSEPR.html
http://pegasus.cc.ucf.edu/~lpettey/chapter9.ppt
http://uhavax.hartford.edu/chemistry/CH114/notes/ch4-2.html
http://stezlab1.unl.edu/reu1999/dputn226/ChemHelp/RET_Web_Pages/VSEPR/vsepr_model.htm

2.2.8 สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
http://www.beyondbooks.com/psc92.3c.asp
http://scidiv.bcc.ctc.edu/wv/5’/005-008-electronegativity.htm
http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/210polarity.html
http://www.science.plymouth.ac.uk/CAL/atom/covalent.html

2.2.9 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
http://www.ausetute.com.au/intermof.html
http://scidiv.bcc.ctc.edu/wv/08/0008-0012-interforce.html
http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/Forces/intermol/Forces02.htm
http://www2.gasou.edu/chemdept/general/molecule/forces.htm

2.2.10 สารโครงผลึกร่างตาข่าย
http://www.ill.fr/dif/3D-crytals/bonding.html
http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/struk/a4.html
http://www.mse.arizona.edu/classes/mse222/1997_diamond/structre.htm
http://www.uwgb.edu/dutchs/PETROLOGY/Diamond%20Structure.HTM
http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/struk/a9.html
http://www.citycollegiate.com/allotropyXIIb.htm
http://www.mineral.galleries.com/minerals/silicate/quartzs.htm

2.3 พันธะโลหะ
http://www.wikipedia.org/wiki/Metallic_bond
http://www.bcpl.net/~kdrews/solids/metallics.html
http://up49ers.freeyellow.com/Pilot_Plant/Metallic_Bond/metallic_bond.html
http://www.odonel.k12.nf.ca/science/tut-bond/chemlinks.html

Print Friendly, PDF & Email