ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • ไขปริศนากับการหาหลักฐานเชิงประจักษ์

    การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนทำการทดลองนั้น มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ต้องการ ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นนำข้อมูล หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้ ซึ่งในที่นี้คือผลการทดลอง มาสร้างองค์ความรู้หรือคำอธิบายด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น ผู้ชี้แนะ กระบวนการเหล่านี้สอดคล้องกับลักษณะสำคัญบางประการของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในการค้นคว้า วิจัย และหาองค์ความรู้ใหม่ Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

บทที่ 1 แบบจำลองอะตอม

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

1.1 แบบจำลองอะตอม
http://zebu.uoregon.edu/~js/21st_century_science/lectures/lec11.html
http://www.fordhamprep.com/gcurran/sho/sho/links/linkindex3.html
http://www.howe.k12.ok.us/~jimaskew/pmodel.htm
http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/AtomicStructure/AtomicStructure.html
http://www.citycollegiate.com/title_chemistryX103.htm
http://www.chemguide.co.uk/atommenu.html
http://web.jjay.cuny.edu/~acarpi/NSC/3-atoms.htm

1.1.1 แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
http://dl.clackamas.cc.or.us/ch104-04/dalton's.htm
http://www.iun.edu/~cpanhd/C101webnotes/composition/dalton.html
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvant/genchem/atomic/page3.htm

1.1.2 แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvant/genchem/atomic/page6.htm
http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/AtomicStructure/Thomson_Model_Intro.html
http://www.phy.cam.ac.uk/camphy/electron/electron1_1.htm

1.1.3 แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvant/genchem/atomic/page7.htm
http://www.britannica.com/nobel/micro/514_59.html
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/rutherford/

1.1.3.1 อนุภาคมูลฐานของอะตอม 
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/HighSchool/Radiography/subatomicparticles.htm
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvant/genchem/atomic/page5.htm
http://www.wikipedia.org/wiki/Subatomic_particle

1.1.3.2 เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvants/genchem/atom/page8.htm
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvants/genchem/atom/page9.htm

1.1.4 แบบจำลองอะตอมของโบร์
http://zebu.uoregon.edu/~js/glossary/bohr_atom.html
http://www.chemsoc.org/timeline/pages/1913.html
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/light/bohr.html

1.1.4.1 คลื่นและสมบัติของคลื่นแสง
http://www.cen.bris.ac.uk/civil/students/eqteach97/waves4.htm
http://archive.ncsa.uiuc.edu/Cyberia/Bima/spectrum.html
http://www.fnal.gov/pub/inquiring/more/light/light_page6.html

1.1.4.2 สเปกตรัม
http://csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/light/absorption.htm
http://www.lbl.gov/Microworlds/ALSTool/EMSpec/EMSpec2.html
http://www.eco.utexas.edu/faculty/Norman/info.notes/cona/subsection3_4_1.html
http://zebu.uoregon.edu/~js/glossary/spectra.html

1.1.4.3 สเปกตรัมของธาตุและการแปลความหมาย
http://home.achilles.net/~jtalbot/data/elements/
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hyde.html
http://phys.educ.ksu.edu/vqm/html/h2spec.html

1.1.5 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
http://wwwslap.cern.ch/collective/electron-cloud/electron-cloud.html
http://superstringtheory.com/forum/metabond/message14/95.html
http://lhc-div-vac.web.cern.ch/lhc-div-vac/VACPAGES/PT/Phys&Tech/Phys/Ecloud/Ecloud.html

1.1.6 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
http://www.chemguide.co.uk/atoms/properties/atomorbs.htm#top
http://www.chemsoc.org/viselements/orbital/orbital_01.html
http://www.chemicalelements.com/show/electronconfig.html
http://www.fordhamprep.com/gcurran/sho/sho/lessons/lesson36.htm

1.2 ตารางธาตุ
http://site.ifrance.com/okapi/periodic_table_of_the_elements.htm
http://chemicalelements.com/show/dateofdiscovery.html
http://www.ucc.ie/ucc/depts/chem/dolchem/html/elements.html
http://www.chemicool.com/
http://chemistry.about.com/msub9.htm?once=true&
http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/refperiodic.html
http://www.chemsoc.org/viselements/pages/partable_j.htm

1.2.1 วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
http://web.buddyproject.org/web017/history.html
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvants/genchem/atom/page11.htm
http://www.howe.k12.ok.us/~jimaskew/ptable.htm
http://periodictable.com/pages/AAE_History.html

1.2.2 สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
http://www.chemguide.co.uk/atoms/propsmenu.html#top
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/
http://www.lenntech.com/chemical-properties.htm
http://www.ucc.ie/ucc/depts/chem/dolchem/html/elem/group.html
http://www.chemicalelements.com/

1.2.2.1 ขนาดอะตอม
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvants/genchem/atom/page15.htm
http://www.chemguide.co.uk/atoms/properties/atradius.html
http://www.chem.uncc.edu/faculty/murphy/1251/slides/C17/sld003.htm
http://dl.clackamas.cc.or.us/ch104-07/atomic_size.htm

1.2.2.2 รัศมีไอออน 
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch7/size.html
http://wikipedia.org/wiki/Atomic_radius
http://www.iumsc.indiana.edu/radii.html
http://www.chemguide.co.uk/atoms/properties/atradius.htm#top

1.2.2.3 พลังงานไอออไนเซชัน
http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvants/genchem/atom/page16.htm
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/ionize.html#C1
http://dl.clackamas.cc.or.us/ch104-07/ionization_energy.htm

1.2.2.4 อิเล็กโทรเนกาติวิตี
http://web.mit.edu/3.091/www/pt/pert8.html
http://www.chem.uidaho.edu/~honors/electneg.html
http://www.chem.uidaho.edu/~honors/electneg.html

1.2.2.5 สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 
http://dl.clackmas.cc.or.us/ch104-07/electron_affinity.htm
http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/electron-affinity.html
http://www.chemguide.co.uk/atoms/properties/eas.html#top

1.2.2.6 จุดหลอมเหลวและจุดเดือด 
http://www.webelements.com/webelements/properties/text/definitions/melting-point.html
http://www.wikipedia.org/wiki/Melting-point
http://www.wikipedia.org/wiki/Boiling-point

1.2.2.7 เลขออกซิเดชัน 
http://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/O02.html
http://www.wikipedia.org/wiki/Oxidation_state
http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/Bonding/OxNum/Bond10.htm

 

Print Friendly, PDF & Email