ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • ไขปริศนากับการหาหลักฐานเชิงประจักษ์

    การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนทำการทดลองนั้น มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ต้องการ ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นนำข้อมูล หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้ ซึ่งในที่นี้คือผลการทดลอง มาสร้างองค์ความรู้หรือคำอธิบายด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น ผู้ชี้แนะ กระบวนการเหล่านี้สอดคล้องกับลักษณะสำคัญบางประการของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในการค้นคว้า วิจัย และหาองค์ความรู้ใหม่ Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2551

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ทำเนียบผู้แทนเคมีโอลิมปิก

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2551
สถานที่จัดการแข่งขัน : บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.ยงศักดิ์  ศรีธนาอนันต์ หัวหน้าทีม

ดร.อมราวรรณ  อินทศิริ รองหัวหน้าทีม

ผศ.ดร.เอกสิทธิ์  สมสุข ที่ปรึกษาวิชาการ

รศ.ดร.วุฒิชัย พาราสุข ที่ปรึกษาวิชาการ

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม ผู้จัดการทีม

ผู้แทนประเทศไทย
นายภาคภูมิ  อังพานิชเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง
นายเฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายธนธรณ์  ขอทวีวัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน
นายเตชินท์ จุลเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน

Print Friendly, PDF & Email