ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • ไขปริศนากับการหาหลักฐานเชิงประจักษ์

    การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนทำการทดลองนั้น มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ต้องการ ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นนำข้อมูล หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้ ซึ่งในที่นี้คือผลการทดลอง มาสร้างองค์ความรู้หรือคำอธิบายด้วยตนเอง โดยมีครูเป็น ผู้ชี้แนะ กระบวนการเหล่านี้สอดคล้องกับลักษณะสำคัญบางประการของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์นำไปใช้ในการค้นคว้า วิจัย และหาองค์ความรู้ใหม่ Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2552

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ ทำเนียบผู้แทนเคมีโอลิมปิก

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2552
สถานที่จัดการแข่งขัน : เคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
รายชื่อคณาจารย์
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข                        หัวหน้าทีม
ผศ.ดร.วรวรรณ  พันธุมนาวิน                  รองหัวหน้าทีม
รศ.ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์                         ที่ปรึกษาวิชาการ
ผศ.ดร.อรุณศิริ ชิตางกูร                       ที่ปรึกษาวิชาการ
นางสาวศิริรัตน์ พริกสี                          ผู้จัดการทีม

ผู้แทนประเทศไทย 
นายพชรพล สินชัยโรจน์กุล                 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                  เหรียญเงิน
นางสาวพิณนรี เตี่ยมังกรพันธุ์               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                    เหรียญเงิน
นางสาวศศิลดา ศิริรุ่งเรือง                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                   เหรียญเงิน
นายอลิฟ น้อยคำ                             โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                   เหรียญเงิน

Print Friendly, PDF & Email