ข่าวและกิจกรรม

บทความ

  • การใช้งานโปรแกรม-iMovie-เบื้องต้นกับการเตรียมสื่อการเรียนการสอน-1.pdf

    วีดิทัศน์เป็นหนึ่งในสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพราะสามารถจดจำได้มากและยาวนานขึ้น เรียนรู้ในปริมาณที่มากขึ้นในเวลาที่กำหนด และช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี คุณครูจึงสามารถนำวีดิทัศน์มาใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม iMovie ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ ios ที่ใช้ในการตัดต่อและแก้ไขวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์ รวมถึงการใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เช่น การใส่เสียงเพลง อัดเสียง Read More.

    Print Friendly, PDF & Email

หนังสือแนะนำ

  • บทที่ 8 แมกนีเซียม

        โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด (ดาวน์โหลด ครั้ง)

    Print Friendly, PDF & Email

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเคมี 2551

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

มาตรฐาน ว 3.1                         เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
      ว 3.1 ม.4-6/1 อธิบายโครงสร้างอะตอม สมบัติของอนุภาคมูลฐาน สัญลักษณ์นิวเคลียร์และไอโซโทปของธาตุ
      ว 3.1 ม.4-6/2 เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนจากเลขอะตอมของธาตุ ระบุจำนวนอิเล็กตรอนมากสุดในแต่ละระดับพลังงานหลักและเวเลนซ์อิเล็กตรอน
      ว 3.1 ม.4-6/3 อธิบายการจัดหมวดหมู่ของธาตุในตารางธาตุ ระบุเลขหมู่ เลขคาบและกลุ่มของธาตุในตารางธาตุจาก การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ
      ว 3.1 ม.4-6/4 อธิบายความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา และแนวโน้มความเป็นโลหะ-อโลหะของธาตุตามตารางธาตุ
      ว 3.1 ม.4-6/5 อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและโมเลกุลของสาร
      ว 3.1 ม.4-6/6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพันธะเคมีกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค สมบัติการนำไฟฟ้า จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร
      ว 3.1 ม.4-6/7 อธิบายและยกตัวอย่างสารชีวโมเลกุล รวมทั้งทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ สมบัติ วิธีทดสอบและปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก
      ว 3.1 ม.4-6/8 อธิบายมอนอเมอร์ พอลิเมอร์ พอลิเมอร์สังเคราะห์ พอลิเมอร์ธรรมชาติและสมบัติของพอลิเมอร์
      ว 3.1 ม.4-6/9 อธิบายการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นำ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
      ว 3.1 ม.4-6/10 อธิบายกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติ พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
      ว 3.1 ม.4-6/11 อธิบายเลขออกเทน เลขซีเทน แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล แก๊ส CNG และ LPG
   
มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสภานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์
      ว 3.2 ม.4-6/1 อธิบายปฏิกิริยาเคมีและเขียนสมการเคมี รวมทั้งผลของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
      ว 3.2 ม.4-6/2 ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
      ว 3.2 ม.4-6/3 อธิบายเซลล์แห้ง รวมทั้งข้อควรระวังในการใช้เซลล์แห้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
      ว 3.2 ม.4-6/4 ทำการทดลองและอธิบายการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการนำไปใช้
      ว 3.2 ม.4-6/5 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
      ว 3.2 ม.4-6/6 อธิบายการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางน้ำ อากาศและดิน รวมทั้งการเกิดและการลดปัญหาฝนกรด
      ว 3.2 ม.4-6/7 อธิบายปัญหาเกี่ยวกับขยะจากพลาสติกและวิธีแก้ไข
      ว 3.2 ม.4-6/8 อธิบายปัญหาของการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล การแก้ปัญหา รวมทั้งแหล่งพลังงานทดแทน

 

Print Friendly, PDF & Email