SWH การเขียนทางวิทยาศาสตร์

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความวิชาการ, บุคคลทั่วไป, สาระน่ารู้, แหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนทำให้ได้พัฒนาวิธีคิด กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยเลือกใช้ข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง อธิบายความคิดรวบยอดหรือแนวคิดหลัก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ กฎ ทฤษฎี ข้อสรุป หรือ สมมติฐานที่ตั้งขึ้น รวมทั้งสามารถนำมาใช้เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน แต่จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่า ผู้เรียนขาดความรู้และความเข้าใจด้านเนื้อหารวมถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ควรได้จากการทดลองเพื่อนำมาใช้หาเหตุผล หรือตอบปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จนสามารถสร้างองค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคการสอนในชั้นเรียน ซึ่งมีหลายแนวทาง แต่ในบทความนี้ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งซึ่งใช้เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (Science Writing Heuristic : SWH)

 

 

โดยสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลด

Print Friendly, PDF & Email