คู่มือครูเล่มที่ 5

เขียนโดย admin เมื่อ . หัวข้อ ครู, หนังสือ, หนังสือคู่มือครู, เคมี

book_g5  บทที่ 11 เคมีอินทรีย์บทที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ | บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล 


 

บทที่ 11 เคมีอินทรีย์


จุดประสงค์การเรียนรู้


ลำดับแนวความคิดต่อเนื่องภายในบทเรียน


สรุปแนวความคิดที่สำคัญภายในบทเรียน


11.1 พันธะของคาร์บอน


     11.1.1 การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์


     11.1.2 ไอโซเมอริซึม


เฉลยแบบฝึกหัด 11.1


11.2 หมู่ฟังก์ชัน 


11.3 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน


     11.3.1 สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน


     11.3.2 ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน


               11.3.2.1 แอลเคน


เฉลยแบบฝึกหัด 11.2


               11.3.2.2 แอลคีน 


               11.3.2.3 แอลไคน์


               11.3.2.4 อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน


เฉลยแบบฝึกหัด 11.3


11.4 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ


     11.4.1 แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์


เฉลยแบบฝึกหัด 11.4


     11.4.2 แอลดีไฮด์และคีโตน


เฉลยแบบฝึกหัด 11.5


     11.4.3 กรดคาร์บอกซิลิก


เฉลยแบบฝึกหัด 11.6


     11.4.4 เอสเทอร์


เฉลยแบบฝึกหัด 11.7


11.5 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ


     11.5.1 เอมีน


11.6 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ


     11.6.1 เอไมด์


เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์


จุดประสงค์การเรียนรู้


ลำดับแนวความคิดต่อเนื่องภายในบทเรียน


สรุปแนวความคิดที่สำคัญภายในบทเรียน


12.1 ถ่านหิน


     12.1.1 การเกิดถ่านหิน


     12.1.2 การใช้ประโยชน์จากถ่านหิน


เฉลยแบบฝึกหัด 12.1


12.2 หินน้ำมัน


     12.2.1 การเกิดหินน้ำมัน


     12.2.2 การใช้ประโยชน์จากหินน้ำมัน


12.3 ปิโตรเลียม


     12.3.1 การเกิดปิโตรเลียม


     12.3.2 การสำรวจปิโตรเลียม


เฉลยแบบฝึกหัด 12.2


     12.3.3 การกลั่นน้ำมันดิบ


     12.3.4 การแยกแก๊สธรรมชาติ


     12.3.5 ปิโตรเคมีภัณฑ์


เฉลยแบบฝึกหัด 12.3


12.4 พอลิเมอร์


     12.4.1 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน


เฉลยแบบฝึกหัด 12.4


     12.4.2 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์


เฉลยแบบฝึกหัด 12.5


     12.4.3 ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์


               12.4.3.1 พลาสติก


               12.4.3.2 เส้นใย 


               12.4.3.3 ยาง


เฉลยแบบฝึกหัด 12.6


     12.4.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์


12.5 ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์


     12.5.1 มลภาวะทางอากาศ


     12.5.2 มลภาวะทางน้ำ


     12.5.3 มลภาวะทางดิน


เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทบทที่ 13 สารชีวโมเลกุล


จุดประสงค์การเรียนรู้


ลำดับแนวความคิดต่อเนื่องภายในบทเรียน


สรุปแนวความคิดที่สำคัญภายในบทเรียน 


13.1 โปรตีน


     13.1.1 กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์


     13.1.2 โครงสร้างของโปรตีน


เฉลยแบบฝึกหัด 13.1


     13.1.3 ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน


     13.1.4 เอนไซม์


     13.1.5 การแปลงสภาพโปรตีน


เฉลยแบบฝึกหัด 13.2


13.2 คาร์โบไฮเดรต


     13.2.1 ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต


     13.2.2 สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต


เฉลยแบบฝึกหัด 13.3


13.3 ลิพิด


     13.3.1 ไขมันและน้ำมัน


               13.3.1.1 สมบัติ โครงสร้าง และปฏิกิริยาของไขมันและน้ำมัน


เฉลยแบบฝึกหัด 13.4


     13.3.2 ฟอสโฟลิพิด


     13.3.3 ไข


     13.3.4 สเตรอยด์


13.4 กรดนิวคลีอิก


     13.4.1 โครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ DNA และ RNA 


เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

เข้าชม: 21832 ครั้ง