อบรมครูด้านการจัดกิจกรรมการทดลอง วิชาเคมี

เขียนโดย chemistry เมื่อ . หัวข้อ กิจกรรม

ครั้งที่ 1 วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องปฏิบัติการสาขาเคมี ชั้น 4 สสวท.

Print Friendly, PDF & Email