สื่อดิจิทัล

Learning Object เรื่อง กฎของบอยล์

กฎของบอยส์ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กฎของบอยล์
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันของแก๊สที่อุณหภูมิและปริมาณคงที่
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับของสไลด์ผู้เรียนจะได้ทำการทดลอง
โดยการปรับปริมาตรของลูกสูบ อ่านค่าความดันที่เปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ Learning Object เรื่อง กฎของบอยล์ได้ที่นี้

Print Friendly, PDF & Email