บุคลากร

นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ ผู้อำนวยการสาขาเคมี เบอร์ภายใน 1415  
นางสุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร ผู้ชำนาญ เบอร์ภายใน 1420  
นางกมลวรรณ พฤฒินันทกุล ผู้ชำนาญ เบอร์ภายใน 1416  
นายสนธิ พลชัยยา ผู้ชำนาญ เบอร์ภายใน 1418  
นางสาวศิริรัตน์ พริกสี ผู้ชำนาญ เบอร์ภายใน 1416  
นายเตชทัต เรืองธรรม ผู้ชำนาญ เบอร์ภายใน 1423  
นายชาญณรงค์ พูลเพิ่ม นักวิชาการ เบอร์ภายใน 1419  
นางสาวปุณิกา พระพุทธคุณ นักวิชาการ เบอร์ภายใน 1417  
นางสาวณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ นักวิชาการ เบอร์ภายใน 1417  
นายศุภวิริยะ สรณารักษ์ นักวิชาการ เบอร์ภายใน 1422  
นางสาวกานต์รวี เนาวโอภาส เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เบอร์ภายใน 1421  
       

 

Print Friendly, PDF & Email